Privatlivspolitik

Guldbrandsen & Lythje er dataansvarlig, og vi sørger for at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.
Vi behandler følgende persondata i forbindelse med løsning af vores opgaver :
• Navn
• Adresse
• Kontaktinformation herunder e-mail og telefonnummer
• CV (udarbejdet af dig selv)
• Der kan forekomme resultater i forbindelse med tests.
• Der kan være særlige ansættelser, hvor vi også behandler helbredsmæssige oplysninger, eller oplysninger om medlemskab af fagforening.
De registrerede oplysninger vil blive benyttet til at anvise dig vikariater og/eller faste stillinger. Oplysningerne kan således blive videregivet til vores potentielle kunder til brug for vurdering af om dine kvalifikationer matcher kundens ønsker. Dette sker i henhold til den opgave / det forløb som du har aftalt med Guldbrandsen & Lythje.
Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i 6 måneder. Oplysninger til brug for regnskabsrevision gemmes i 5 regnskabsår.

Dine rettigheder

• Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
• Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
• Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
• Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
Hvem deler vi oplysningerne med?
Vi kan altid udveksle dine oplysninger med virksomheder, myndigheder og organisationer, som du har givet os samtykke til, så længe samtykket består.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret eller ulovlig behandling af personoplysninger og mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger. Dette jf. de sikkerhedskrav, som fremgår af “Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)” med de til enhver tid gældende ændringer og/eller tilføjelser.

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk